میز جلو مبلی و عسلی

برای خرید میز جلو مبلی

یا همان

میز عسلی

قبل از هر چیزی باید به نوع مبلمان منزل توجه کرد . برای مبلمان کلاسیک

میزهای عسلی کلاسیک

و برای مبلمان استیل و سلطنتی

میز جلو مبلی های جدید و عسلی های چوبی

مناسب است . در مرحله بعدی برای انتخاب میزهای وسط مبل باید به فضای خالی خانه، پس از چیدن مبلمان توجه کرد . امروزه با توجه به کوچک شدن خانه ها میزعسلی ها به گونه ای هستند که قابل جمع شدن باشند و در هنگامی که نیازی به آنها نیست فضای خانه را کمتر اشغال کنند .