شماره حساب


شماره حساب اول

hesab

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۵-۷۵۲۲-۶۰۳۱

نزد بانک ملی

بنام آذین خورشیدی


شماره حساب دوم

شماره حساب

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۴-۵۴۶۲-۳۶۲۱

نزد بانک ملی

بنام میثم خورشیدی