میز ناهار خوری کم جا

میز ناهار خوری کم جا به دسته ای از میز غذاخوریها گفته میشود که صندلیها در آن دارای تکیه گاه نبوده و لذا در زمانی که نیازی به آنها نیست جهت صرفه جویی در فضا به زیر میز رفته و تنها میز است که فضا را اشغال میکند . اما از آنجا که میزهای دو نفره نیز فضای کمی اشغال میکنند در دستهکم جا قرار میگیرند . این محصولات در زمره میز های ناهار خوری کوچک و نقلی هستند که مخصوص آپارتمانهای جمع و جور و کوچک امروزیند و در اشکال مستطیل, دایره و بیضی تولید میشوند و از لحاظ نفرات نیز از 2 نفره و 4 نفره شروع میشوند و حتی به صورت 6 نفره و 8 نفره نیز تولید میگردند .